Op deze website van Darion Wealth Management (hierna: ‘DWM’), een handelsnaam van Darion Capital Management B.V., die haar kantoor houdt op Parklaan 26, 3016 BC Rotterdam, Nederland zijn de voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de ‘Disclaimer’) van toepassing. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.

De toegang tot en het gebruik van deze website impliceert dat u zich akkoord verklaart met deze Disclaimer. DWM is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning op grond van de Wft daartoe. DWM is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam (AFM) en beschikt over een vergunning van de AFM te Amsterdam op grond van de Wft. Onze registratie vind u hier. DWM is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

De door DWM op/via deze site(s) verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst. De door DWM verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. DWM alsook (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site(s) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

Bij de berekeningen op de site zijn we uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten waarvan niet vaststaat of die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn. De berekeningen zijn derhalve uitsluitend indicatief en kunnen aan wijziging onderhevig zijn. U bent verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie en mag uitsluitend door u zelf worden gebruikt. Het is niet toegestaan om de informatie over te dragen, te verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. U dient aanwijzingen van DWM omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

Beleggen

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Informatie over de prestatie van een effect of de onderliggende financiële waarde heeft altijd betrekking op het verleden. De waarden en prijzen zoals weergegeven op deze internetsite hoeven niet noodzakelijkerwijze de actuele waarde of prijs te reflecteren op de markt, waarop de gebruiker mogelijk voornemens is om een bepaald effect te kopen of te verkopen. Daarnaast kunnen prijzen voor transacties met een bepaalde omvang afwijken van de waarde of prijzen zoals weergegeven op deze internetsite of de actuele prijzen op de relevante markt. Neem contact op met uw financieel adviseur om na te gaan welke beleggingen in overeenstemming zijn met het voor u vastgestelde risicoprofiel. Indien u (mede) belegt met geleend geld, betekent dit dat u het risico loopt de inleg te verliezen of zelfs een schuld over te houden.

Gebruik website

Hoewel DWM tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt DWM expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. De inhoud van deze internetsite is alleen bestemd voor privégebruik en mag niet voor commerciële doeleinden worden aangewend. Zonder schriftelijke toestemming vooraf van DWM is het de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te kopiëren, over te dragen, verspreiden of circuleren of deze tegen betaling aan derden beschikbaar te stellen.

DWM beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

De internetsite van DWM maakt mogelijk gebruik van cookies die worden opgeslagen op uw apparaat wanneer u gebruik maakt van de internetsite. Cookies zijn kleine bestanden die een juiste volgorde en overdracht van gegevens naar volgende pagina’s mogelijk maken. Wanneer u de website van DWM sluit, zullen de cookies worden verwijderd en zal geen gedragsanalyse worden uitgevoerd. Statistische evaluaties om het succes van de website te monitoren worden anoniem uitgevoerd zonder persoonlijke verwijzing.

Informatie van derden

Verwijzingen of hyperlinks naar andere internetsites die niet het eigendom zijn van DWM zijn alleen opgenomen ter informatie van de gebruiker. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door DWM niet geverifieerd. Het aanbieden van de hyperlink door DWM houdt geen uitnodiging, goedkeuring, aanbeveling of participatie in van DWM aan deze websites, hun eigenaren of de beheerders. DWM heeft de informatie, software of producten op dergelijke websites van derden niet geverifieerd/gecontroleerd. Bijgevolg accepteert DWM geen aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites en de aanbieder blijft zelf verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites. DWM zal dergelijke koppelingen verwijderen indien het geïnformeerd wordt over eventuele overtredingen. DWM is niet aansprakelijk voor verliezen als gevolg van het gebruik van de aangeboden informatie.

Intellectuele eigendomsrechten

DWM, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).

Uitsluiting van aansprakelijkheid

DWM, haar bestuurders, medewerkers en haar agenten aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of DWM op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

1. defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite,

2. de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden,

3. het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan DWM of aan u wordt gezonden,

4. de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite,

5. misbruik van deze internetsite,

6. verlies van gegevens,

7. aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

Wijzigingen

DWM behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Maart 2016